หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1341 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2163 
 [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1171 
มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2312 
การพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) สำหรับพืชของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๖๕) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1834 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชชาการ "๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๖๖) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1373 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะ ดนตรี และการแสดง (ที่ อน 0037.3/ว 1258) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1929 
การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๖๑) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1356 
การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๒๕) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1649 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๙๔) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2595 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1346 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1127 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 390) [ 4 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1524 
การจัดพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๑๓) [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1309 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง [ 2 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 3249 
 
<< หน้าแรก...     664      665      666      667     (668)     669      670      671      672     ....หน้าสุดท้าย >> 692
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707