หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสนับสนุนการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC [ 6 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1623 
ขอเชิญประชุมตามโครงการประสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ [ 6 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1091 
การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 6 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 995 
ขอความร่วมมือประกาศนโบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ด่วนที่สุด) [ 5 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 958 
ประชาสัมพันธ์โครงการ"๑๕ปี ปลัด อบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น" [ 4 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1112 
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 4 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1361 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่๒/๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 4 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1030 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารเพิ่มเติม [ 4 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1621 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบe-Planปีพ.ศ.๒๕๕๕ [ 4 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 991 
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 4 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 953 
แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา๓๕ แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒(ด่วนที่สุด) [ 3 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 3589 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมิถุนายน๒๕๕๕ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนทีั่่สุด) [ 2 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1227 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเืรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่๒ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕(วันที่๑เมษายน-๓๐กันยายน๒๕๕๕) [ 2 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 998 
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร๔ [ 29 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 3721 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" [ 29 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1364 
 
<< หน้าแรก...     664      665      666      667     (668)     669      670      671      672     ....หน้าสุดท้าย >> 745
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707