หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๙) [ 10 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2651 
ซักซ้อมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๘) [ 10 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1735 
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1742 
รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1701 
รายงานข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙) (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี/เทศบาลเมืองอุทัยธานี)) [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1522 
รายงานข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙) (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1534 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณพ.ศ.๒๕๕๔เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งวดที่๑) [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1707 
ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๔) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1333 
การส่งมอบคู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางและสะพาน (ที่อน 0037.3/16) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1297 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 3388 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1306 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 12264 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1339 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1750 
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 7355 
 
<< หน้าแรก...     665      666      667      668     (669)     670      671      672      673     ....หน้าสุดท้าย >> 679
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707