หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่ ๒ [ 18 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1306 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๖๕) [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1348 
โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ที่ อน ๐๐๒๗.๓/ว ๓๔๓) (สำหรับเทศบาลเมืองอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธา)) [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1289 
โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ที่ อน ๐๐๒๗.๓/ว ๓๔๓) (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1440 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการรายงานสถานการณ์ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๒๗.๓/ว ๘๓๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔) [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1308 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการรายงานสถานการณ์ (หยี [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1300 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่๒ [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1507 
การรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 336) [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1761 
การประชาสัมพันธ์" ้ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง" [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 3268 
ขอหารือการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 5777 
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1306 
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๒๔) [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1518 
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๘๗ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔) [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1840 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในงวดที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๔๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔) [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1268 
คู่มือ (ถาม-ตอบ) เพื่อการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๖๐) [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1823 
 
<< หน้าแรก...     666      667      668      669     (670)     671      672      673      674     ....หน้าสุดท้าย >> 692
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707