หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1046 
มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1894 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๓/๒๕๕๔ [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1411 
การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี๒๕๕๔ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1713 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1441 
รายงานการประชุมวิชาการ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง "บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ : ความท้าทายและทางออก" (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๓๙) [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1359 
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2554 [ 4 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1793 
การซ่อมแซมถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๒๓) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1439 
แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2099 
การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2689 
การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2400 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๘๙๑) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1329 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๘๙๐) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1499 
การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 4008 
การส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการหรือทุพพลภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตัวอย่าง) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 10025 
 
<< หน้าแรก...     667      668      669      670     (671)     672      673      674      675     ....หน้าสุดท้าย >> 692
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707