หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๑๓) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1839 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 [ 31 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2518 
การดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปประเทศไทยด้านการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/889) [ 31 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1311 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๒๙) [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1494 
การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 4558 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1433 
ซักซ้อมแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2148 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๘๘) [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2228 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๕๗) [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 3289 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตและสถานที่ดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๙) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1840 
ขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๗) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1297 
การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๘) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2033 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำเวทีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานีประจำปี ๒๕๕๔ [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1178 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 7435 
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2437 
 
<< หน้าแรก...     668      669      670      671     (672)     673      674      675      676     ....หน้าสุดท้าย >> 692
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707