หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสำรวจความพร้อมใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2290 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน และการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2554 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 1855) [ 11 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1464 
โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 [ 11 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1452 
การโอนเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่4/2554 [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 7624 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวดที่1/2554 [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2848 
ขอส่งรายงานการประชุม [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1626 
หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เรื่อง การเข้าชื่อและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1431 
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1444 
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมมนาระดับชาติชุมชนปลอดภัยครั้งที่2 [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1316 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2017 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว1700) [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 4412 
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับที่สูงขึ้น [ 8 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1806 
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง"กองทุนครูของแผ่นดิน" [ 7 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1376 
การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบ [ 4 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 7294 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2391 
 
<< หน้าแรก...     675      676      677      678     (679)     680      681      682      683     ....หน้าสุดท้าย >> 692
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707