หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2554 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 [ 4 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1627 
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ [ 3 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1493 
การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี๒๕๕๔ [ 3 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1569 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที1/2554 [ 3 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1432 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1446 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมกราคม2554ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1939 
ซักซ้อมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๐๑) [ 3 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1445 
การจัดทำแผนด้านการพัฒนาเด็กระดับจังหวัด ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ รองรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติตามแนวทาง "โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก" (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๕) [ 2 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1719 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๒๒) [ 2 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 5073 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๒๔) [ 2 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1514 
เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน"ผ่านระบบ e-plan ปี พ.ศ. 2553 [ 2 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1331 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล [ 2 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1542 
มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 [ 31 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 3137 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 2) ด่วนมาก ที่ อน 0037.5/1194 [ 31 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2090 
ตอบข้อหารือการตัดเงินยังชีพผู้นำศาสนา [ 27 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1552 
 
<< หน้าแรก...     688      689      690      691     (692)     693      694      695      696     ....หน้าสุดท้าย >> 704
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707