หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือนำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 7178 
ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1820 
การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๔ [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 3701 
ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ ๗๐ [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1589 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯประจำปี๒๕๕๔ [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1597 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1578 
ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/๑๒๙) [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1964 
การสำรวจความพร้อมใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2433 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน และการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2554 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 1855) [ 11 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1606 
โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 [ 11 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1621 
การโอนเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่4/2554 [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 7772 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวดที่1/2554 [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 3000 
ขอส่งรายงานการประชุม [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1781 
หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เรื่อง การเข้าชื่อและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1579 
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1586 
 
<< หน้าแรก...     727      728      729      730     (731)     732      733      734      735     ....หน้าสุดท้าย >> 745
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707