หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 121 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน(ด่วนที่สุด) [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 97 
แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงรักษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผุ้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 93 
แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 112 
กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 147 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่พิการหรือทุพพลภาพ งวด 3 [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 136 
ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 78 
ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 93 
การเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ด่วนที่สุด [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 169 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 139 
ขอเชืญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 83 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 107 
การสำรวจความเดือดร้อนจำเป็นในการเสนอขอรับการสนับสนุน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อบจ., ทม.) [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 96 
คำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 160 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 94 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 679
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707