หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูัและติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาสที่2) [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 106 
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 (ด่วนที่สุด) [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 117 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุชภาพแห่งชาติ [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 90 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด) [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 83 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 107 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 159 
แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (ด่วนที่สุด) [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 185 
การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) (ด่วนที่สุด) [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 98 
การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 130 
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 144 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 101 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 85 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 119 
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามมติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 679
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707