หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร 1 ปี) [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
กา่รโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 408 
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 124 
สำรวจจำนวนครูเเละบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 101 
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการเเละกรรมการ วาระการดำรงตำเเหน่ง เเละการพ้นจากตำเเหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 92 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 86 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 230 
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 130 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 127 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 181 
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด่วนที่สุด) [ 28 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 143 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2564 (ด่วนที่สุด) [ 28 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 193 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ด่วนที่สุด) [ 28 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 144 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 679
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707