หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2380 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๘๙๑) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1302 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๘๙๐) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1476 
การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 3989 
การส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการหรือทุพพลภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตัวอย่าง) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 9990 
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๑๓) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1816 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 [ 31 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2489 
การดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปประเทศไทยด้านการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/889) [ 31 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1280 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๒๙) [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1474 
การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 4532 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1401 
ซักซ้อมแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2119 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๘๘) [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2205 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๕๗) [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 3260 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตและสถานที่ดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๙) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1795 
 
<< หน้าแรก...     654      655      656      657     (658)     659      660      661      662     ....หน้าสุดท้าย >> 679
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707