หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (กลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554) (ที่ อน 0037.3/ว 497) [ 3 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1178 
การสำรวจหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม (ที่ อน 0037.3/ว 519) [ 3 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1075 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 [ 3 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 2312 
การดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๗๔๑) [ 30 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1210 
ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๗๔๔) [ 30 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1704 
การพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีกิจการที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๗๔๐) [ 30 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 995 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๗๓๙๗) [ 30 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2460 
แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (ด่วนที [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1497 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ด่วนมาก) [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1978 
ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการ Training for Trainer หัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบรู้ AEC [ 27 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1462 
สำรวจ รวบรวมข้อมูลความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๘๓) [ 22 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1188 
การถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๖๘) [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2754 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ [ 16 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1237 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1574 
การจัดทำประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานในการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ.๒๕๕๓ (ที่ อน ๐๐ [ 9 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2863 
 
<< หน้าแรก...     658      659      660      661     (662)     663      664      665      666     ....หน้าสุดท้าย >> 704
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707