หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552งวดที่6ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553 [ 15 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 2112 
เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันทางวิชาการ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๖๔๓๐) [ 14 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1835 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" [ 13 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 2469 
หารือการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ [ 7 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 2082 
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน( LTAX3000และLTAX GIS) [ 3 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 3324 
ขอเชิญประชุมตามโครงการประสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว ๑๖๑๗๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓) [ 3 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1412 
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๗๒) [ 2 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1807 
การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๗๔) [ 2 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 3883 
ขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี ๒๕๕๓ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๗๑) [ 2 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1388 
การเรียนรู้ตามโครงการ e-learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว ๑๐๒๓) (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 2 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1528 
โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว ๒๖๖๘) [ 2 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 2525 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาษีที่ดินฯ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓) (ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๑๐๒๒) [ 1 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1485 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1850 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 [ 1 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1160 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพงวดที่1 [ 1 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1854 
 
<< หน้าแรก...     658      659      660      661     (662)     663      664      665      666     ....หน้าสุดท้าย >> 669
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707