หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๕๘๒) [ 9 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1699 
ประกาศ ก.ท.จ.อุทัยธานี ในการประชุมก.ท.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ 8/2554 ลว. 30 สิงหาคม 54 [ 9 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1518 
ขอเผยแพร่คู่มือและเอกสารโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๕๗๖) [ 9 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1270 
มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554  [ 8 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1369 
ติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1404 
มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554  [ 8 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1819 
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8.2554 [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1418 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกคครคองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan ปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๕๑) [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1310 
การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ(ด่วนมาก ที่ อน 0037.2/11849 ลง 6 ก.ย.2554) [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2974 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1120 
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1234 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการขอเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๔ [ 5 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1422 
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น [ 5 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1562 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๕ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๕๒๙) [ 5 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1094 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1581 
 
<< หน้าแรก...     659      660      661      662     (663)     664      665      666      667     ....หน้าสุดท้าย >> 704
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707