หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 [ 2 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2466 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๔๔๑) [ 2 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1293 
การโอนเงินค่าหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๔๔๐) [ 2 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1468 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก) (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 434) [ 1 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2116 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เงินทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก) (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 435) [ 1 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1658 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [ 31 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1837 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1620 
เร่งรัดการนำส่งเงินคืนตามโครงการวร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และสนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗๓/ว ๒๔๘๒) [ 31 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1132 
กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ.๒๕๕๔ [ 31 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2793 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 30 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 5279 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๖๖) [ 29 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1672 
ขอเชิญประชุมตามโครงการกิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1190 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1486 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่๒(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1280 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาและการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1356 
 
<< หน้าแรก...     660      661      662      663     (664)     665      666      667      668     ....หน้าสุดท้าย >> 704
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707