หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งมติและขอความร่วมมือดำเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๔๐) [ 23 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1208 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๒๒๐) [ 22 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1482 
โครงการสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย [ 21 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1431 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๑๕) [ 21 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 3106 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2368 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 154) [ 21 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1892 
การดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2551-2554 (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๐๖ ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๔) [ 18 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1455 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 151)) [ 17 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1574 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด) [ 17 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2023 
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 146) [ 16 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1421 
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๐๑๒) [ 15 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1435 
ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม "การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการเด็ก" สำหรับครูพี่เลี้ยง (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๑) [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1767 
ขอความร่วมมือปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 7539 
ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือนำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 6981 
ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1632 
 
<< หน้าแรก...     660      661      662      663     (664)     665      666      667      668     ....หน้าสุดท้าย >> 679
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707