หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1883 
,มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1214 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1194 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2554 [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 3004 
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2811 
ขอส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น โดยวิธีพิเศษ รุ่น 4 ปีการศึกษา 2554 (ที่ อน 0037.3/478) [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1221 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 [ 6 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2141 
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๗๔๘๓) [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1410 
สำรวจจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๓) [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1411 
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับองค์การ JICA หลักสูตร Environmental Impact Assessment [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2941 
สำรวจข้อมูลชุมชนและคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 1499) [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1542 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1293 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕ "ร้อยละของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๗๔๒๒) [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1529 
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1246 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่3ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 [ 31 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1402 
 
<< หน้าแรก...     661      662      663      664     (665)     666      667      668      669     ....หน้าสุดท้าย >> 692
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707