หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศประจำปี๒๕๕๔ [ 31 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2564 
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๕ รุ่นที่ ๖ และรุ่นที่ ๖/๑ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๔๓๑) [ 27 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1413 
ปัญหาการร้องเรียนจากการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดราคาขายเอกสารทางราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ [ 26 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1429 
ขอความร่วมมือในการมอบนโยบายให้ส่วนงานในสังกัดมีเจตคติอย่างสร้างสรรค์ต่อผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๔๒๘) [ 26 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1237 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเรื่องการขอปรับแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติร [ 26 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1582 
แนวทางการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีภายหลังจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ [ 26 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1228 
ขอส่งเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1910 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 24 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2478 
การพััฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖ [ 24 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1197 
การประชาสัมพันธ์" ้ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง" [ 24 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1959 
การควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๓๒) [ 23 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1435 
กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 (ที่ อน 0037.3/ว 6990) [ 23 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2117 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๓๐) [ 20 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1741 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๒/๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๔๒๙) [ 20 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1491 
การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ ๒ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๒๔) [ 19 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2053 
 
<< หน้าแรก...     662      663      664      665     (666)     667      668      669      670     ....หน้าสุดท้าย >> 692
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707