หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วัดคลองเคียน
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ
ข้ามแม่น้ำสะแกกรังและแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่ออุทัยธานี-ชัยนาท
1
2
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
 
  กิจกรรม อบต.  
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.ท่าซุงใสสะอาด 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม แ [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 256 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กรณีระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังลดล [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เข้าร่วมโครงการ การระดมพลกำจัดเชื้อเพลิงป้องกันการเก [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง จัด Big Cleaning day ฆ่าเชื้อ Covid-19 [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
มอบใบอนุญาติให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำสะแกกรัง (กระชังปลา) [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่องลดภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัด [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่องขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปล [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 85 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี จัดอ [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 102 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่องประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 118 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 119 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด Zer [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 87 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 105 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 160 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 160 
ประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 152 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 176 
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 150 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้ร [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 151 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 88 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว423 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว415 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี กศ. มท 0816.5/ว390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว393 [รายชื่อ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว408 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว410  [ 1 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว407  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตอบรับ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1190  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว388  [ 1 มี.ค. 2564 ]
 
   
   
 
บันทุึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
การรายงานข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (ด่วนที่สุด) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด) [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
แจ้งประชุาสัมพันธ์เปิดระบบลงทะเบียนอบรมการเงินการคลัง  [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ประชุมเร่งรัดงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 9 มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบ e-GP ปี 2564 รุ่นที่ 1-5 (ด่วนที่สุด) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
แจ้่งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20 22 -40 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ขอเชิญเข้าร่วมรับชม Facebook Live การบรรยบายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การตรวจเยี่ยม Online [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 (อ.บ้านไร่) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพืงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ เราชนะ (ด่วนที่สุด) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่ิอมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานผลข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมกาบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) รุ่นที่ 16-60 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดุแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรับรถ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา(โรงเรียและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
 
   
   
 
อบต.สุขฤทัย โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 4 บ้านหนองลัน [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลุกดู่ ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บประจำ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขฤทัย โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองไผ่ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าซุง ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.ท่าซุงใสสะอาด 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.สว่างอารมณ์ ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.สว่างอารมณ์ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเผยแพร่ประชสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังค [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกลุ่มบ้านนางทองหยุด ทำบุญ หมู่ที่ 1 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าซุง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม แ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองฉาง ประกาศแขวงทางหลวงอุทัยธานี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรศ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองขาหย่าง การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งแน่นเรียบ เพื่อก่อสร้างปรับปรุง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ซื้อผ้าบูลุค จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]

   
 
   
 


ทต.หาดทนง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน(รายละเอียดตามเอกส [ 4 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำ [ 4 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สำนักปลัดเทศบาล ประจ [ 4 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวด [ 2 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 26 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 โดย [ 2 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันในวันที่ 4 มีนาคม 2564(รายละเอียดตามเอกส [ 2 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง ซื้อวัสดุอุปกรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โครงการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มอ [ 2 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำ [ 2 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำ [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.ลานสัก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ7363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.ลานสัก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากระท้อน หมู่ที่ 5 เ [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.ทุ่งนางาม ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.ทุ่งนางาม จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตำบลทุ่งนางาม ภายใต้กิจกรรม การ [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.หนองสระ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.ลานสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.บ้านบึง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ระ [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.น้ำซึม ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) บรรจุถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๒๘ ถัง ประจำเดือนมีนาค [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.น้ำซึม ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) บรรจุถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๔๐ ถัง ประจำเดือนมีนาค [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.ดอนขวาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตางู เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะ [ 25 ก.พ. 2564 ]ทต.ลานสัก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 3387 อุทัยธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิ [ 25 ก.พ. 2564 ]

   
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 120  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ส.ค. 2563)    อ่าน 189  ตอบ 0  
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
   

ร้านข้าวหลามแม่บุญมา

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707