หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสาร
 
   
 
 

 
จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ได้จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3  ประจำเดือนมีนาคม  2564  โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ทั้ง 10 หลัก ได้แก่
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
3. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/value for money)
4. หลักความเสมอภาค (Equity)
5. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
6. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
7. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
8. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
9. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
10. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ได้กำชับให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ท่าซุงทุกคน นำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ทั้ง 10 หลัก ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 14.10 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

ผู้เข้าชม 224 ท่าน

 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707