คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ


การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามาตรา 39 ทวิ


การแจ้งขุดดิน


การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ


การแจ้งถมดิน


การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ


การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  (1)     2      3