หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
 
 
" ท่าซุงน่าอยู่ อู่ข้าวอู่น้ำ ธรรมชาติงามตา ประชามีสุข "
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าซุง
 
 
พันธกิจ
 
    พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    พันธกิจที่ 2 สร้างความสมดุลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    พันธกิจที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
    พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
    พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร
 
 
 
กลยุทธ์
 
    ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
    พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
    พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
    ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
    เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ
ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707